موضوع اخلاق و تربیت

مقاله آثار دنیوی و اخروی استغفار

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

در این نوشته آثار استغفار مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، چرا که به جهت اهمیت این آثار دانستن موجب حرکت به سوی استغفار برای کسب آنها می باشد و همچنین اگر کسی در پی این اثرات باشد در می یابد که راه آن استغفار است، مسئالی که در این مقاله حول این موضوع بررسی شده، اولا معنای استغفار و تفاوتش با توبه است، به اینکه استغفار مقدمه ایست برای توبه. همچنین به این پرداخته شده که آثار مورد نظر مترتب بر استغفار موثر و حقیقیست نه استغفاربیهوده. و نیز بیان شده که برخی از اثرات عامند ولی برخی مختص به استغفار جمعی هستند.

مقاله مفهوم کبروتاثیر آن برعالمان دین

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

دو مفهوم خدا و خود در مفاهیم اخلاقی از مبا حث پرکاربرد و تأثیر گذار به شمار میروند.معرفت دوباره ی به این مفاهیم که به گرایش های انسانی جهت میدهد میتواند نقطه ی عطفی برای حرکت صحیح انسانی گردد. شناخت ناصحیح این مفاهیم و رابطه ی آن ها تا آن جا پیش میرود که عالمان دین هم دچار لغزش گردیده و به هلاکت میرسند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم کبر به تأثیر آن بر انسان و مخصوصا عالمان دین پرداخته ایم.

مقاله سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

تربیت انسان از موضوعاتی است که همواره مورد توجه جامعه های انسانی بوده و هست؛ زیرا نقش اساسی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی (ص) نیز از زمان برگزیده شدن به رسالت تا زمان رحلت با تمام وجود به کار تربیت مشغول بود. پیامبر خدا در کار تربیت چنان با مهارت و درایت عمل می کردند که در مدتی کوتاه بذر فعالیت هایی که وی در قلب و جان مردم نشانده بود جوانه زد، بالید و به بار نشست و میوه ی شیرین آنها به کام مردمان شبه جزیره را شیرین کرد.

مقاله فلسفه اخلاق

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

در جامعه ی کنونی بشری که سیل ویرانگر انحرافات و رذایل در حال ریشه کن کردن بنیان های اخلاق است و بیشتر مکاتب فسلفی و اخلاقی حاضر نیز از ارائه راهکاری در جهت مقابله با این پدیده شوم، درمانده و ناتوان اند. یکی از مهم ترین علتهای رواج بی اخلاقی در جوامع معاصر را باید در نوع نگاه به گزاره های اخلاقی جستجو کرد.اگر جامعه ای نوع نگاهش به اخلاق از جنس نگاه نسبی گرایان باشد که معتقدند تمام نظام های اخلاقی حتی با وجود احکام متضاد، از حقیقت و راستی برخوردارند، در چنین جامعه ای نمیتوان سخنی از رذایل اخلاقی گفت چون ممکن است همین رذیلت اخلاقی نزد گروهی فضیلت محسوب شود.