موضوع بررسی اسناد حدیث کساء نگاهی گذرا به ادله ولایت امیرالمومنین (ع)