موضوع بررسی اعلال و قواعد آن در سه کتاب "دانش صرف "،"صرف ساده" و "صرف میر"