موضوع بررسی تعارض ظاهری رقیت در اسلام با حریت فطری انسان