موضوع بررسی دو واژه "رحمن" و " رحیم" از نظر صرفی ، لغوی و تفسیری و ارتباط بین این دو