موضوع بررسی دیدگاه مرحوم علّامه درباره ی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت