موضوع بررسی دیدگاه منطق دانان درباره ی موضوع علم منطق