موضوع بررسی لغوی - اصطلاحی واژه حجت از دیدگاه علمای معاصر