موضوع بررسی معنای مشارکت در ابواب مفاعله،افتعال و تفاعل