موضوع بررسی کلمه الی در آیه وضوء وتبیین نظرات فریقین وتعیین نظر احسن