موضوع بررسی گزاره«میزان، حال فعلی اشخاص است» از جهت عقلی نقلی و عرفی