موضوع تبیین و بررسی حکم زمین های موات از دیدگاه فقهای معاصر