موضوع رابطه شرط دراسلوب ادبیات و رابطه آن با گزاره های اصولی با تکیه بر آیات قرآنی