موضوع عوامل و موانع استجابت دعا از منظر آیات و روایات