موضوع فرق اِن و اَن مخففّه و مشدّده از جهت لفظی و معنوی