موضوع معنای لغوی کلمه (الصعید) و تاثیرات آن در فقه