موضوع کاربرد معانی باب تفعیل در آیات 23 سوره یوسف و 90 سوره بقره