طلبه محمد جواد موگویی

مقاله پایه ششم آقای محمد جواد موگویی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

به طور کلی شبهات مطرح شده در باب خمس در دو دسته شبهات پیرامون ادله خمس و شبهاتی خار ج از ادله خمس مطر ح می گردد. هدف این مقاله بررسی هر دو دسته شبهات با نگاهی به آثار خمس می باشد.خواننده مقاله پس از مطالعه آن به پاسخ این شبهات و تعدادی از آثار خمس دست می یابد.

مقاله پایه دوم آقای محمد جواد موگویی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

هدف از این پژوهش یادگیری چگونگی استفاده از صناعت خمس با توجه به شیوه گفتاری و عملی امام رضا(علیه السلام)است.همچنین روش پژوهش دراین مقاله پیاده سازی و تحلیل صناعات خمس در احادیث امام رضا(علیه السلام)است که در پایان این مقاله یاد می گیریم چگونه صناعات خمس را به کار بگیریم ، چگونه برهان بیاوریم ، چگونه از خطابه استفاده کنیم وچگونه جدل کنیم.