استاد راهنما استاد خانجانی

مقاله پایه اول آقای محمد فرجی کوهستانی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

علم صرف علمی است که از تغییرات در کلمات بحث میکند حال این تغییرات میتواند لفظی و برای رفع ثقالت یا معنوی و برای کسب معنای جدید باشد.شناخت تغییرات لفظی که شامل اعلال )تغییر حرف عله (تخفیف حرف همزه و ادغام در کلمات مضاعف میباشد دارای قواعدی است که در کتب مختلف با روشهای متفاوتی بیان شده است در این نوشتار علاوه بر بیان روشی عملی و جدید در تغییرات و تطبیق آن با کتب علمای متقدم و معاصر به بررسی افعال سُوَر مبارکه کهف و اسراء از حیث اجرای این قواعد و نیز بررسی ریشه و بیان معنای آن در ضمن آیه مورد نظر، بر اساس معاجم معتبر پرداخته شده است تا تسلط نسبی در مورد مهمترین اجزاء کلمه،یعنی فعل، حاصل گردد که سهم به سزایی در فهم کلام الهی و احادیث نبوی و علوی دارد.

مقاله پایه اول آقای سید رضا حسینی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

واژه ی ولی دارای معانی متعددی می باشد در معانی این واژه توجه بسیار می شود زیرا یکی از عواملی است که سبب اختلاف بسیاری در بین شیعه و سنی شده است.تفاوت معنایی باعث شده نظرهای مختلفی در باره ی بعضی آیات و روایات داده شود و توجه بر این مسأله بسیار مهم می باشد. لذا شناسایی معانی واژه ی ولی در فرهنگ لغت ها و سپس بررسی تفسیری یکی از آیات یعنی آیه ی ولایت از منظر شیعه و اهل سنت ما را به حقیقت معنای ولی می رساند مبانی اختلافها روشن می گردد و بر اساس مبنای درست می توان به مقصود اصلی خداوند رهنمون شد.

مقاله پایه اول آقای امیر امیری خراسانی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

با توجه به این که یکی از مهمترین منابع شریعت احکام الهی قرآن کریم میباشد لذا فهم آن ارتباط مستقیم و وثیق به پی بردن معنای واژه های آن دارد. برای رسیدن به آن مقصود نیازمند شناخت کامل مفردات آن است که در این بین، علوم ادبی و در بین این علوم، علم صرف نقش حیاتی ایفا می کند…