استاد راهنما استاد رستمی

مقاله پایه ششم آقای محمدرضا معصوم پرست

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

هر مجموعه‌ای برای پیشبرد خود به قوانین نیاز دارد. هر چه این مجموعه بزرگ‌تر و پیچیده‌تر باشد، قوانین آن نیز بایستی همه جانبه باشد. زندگی انسان پیچیدگی زیادی دارد و این زندگانی به قوانین و احکامی نیازمند است که شامل تمامی چرخ‌دنده‌ها این سیستم شود. قانون‌گذار این قوانین نیز باید شخصی آگاه به تمامی زیر مجموعه‌ها و اعضای آن باشد.