استاد راهنما استاد رهنما

مقاله پایه سوم آقای احمدرضا مرمزی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

از انجا که گزاره های علمی حوزوی یک رابطه تنگاتنگی دارند واز ان جهت که فکر اجتهادی فقهای ما یک فکر ترابطی بین علوم حوزوی بوده واین عنصر مهم سبب اجتهاد های گوناگون وتوسیع فکر فقهی واصولی شده بصدد این امده ایم که یک بحث ترابطی بین دو علم مهم را بیان کنیم .

مقاله پایه دوم آقای سهیل ابتدای

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

ما در این پژوهش سعیمان بر این است تا یک مفهوم روشنی از مرجعیت علمی اهل بیت (علیهم السلام) داشته باشیم که آیا اصلاً اهل بیت (علیهم السلام) مرجعیت علمی داشته اند یا خیر؟ یا فقط مرجعیت سیاسی داشته اند؟ لذا بر این خود را ملزم کزدیم که در ابتدا بیاییم مفهوم مرجعیت علمی را روشن کنیم که مرجعیت علمی به معنای تفسیر کردن دین است….