استاد راهنما استاد محمدی

مقاله پایه اول آقای سید امیرحسین موسوی نیا

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

شیعیان ، در وضو صورت و دستها را می شویند و سر و پاها را مسح می کشند. اما اهل تسنن ، فقط سر را مسح می کشند و پاها را نیز همانند صورت و دستها می شویند. این در آیه وضو » ارجلکم « اختلاف در انجام وضو از اختلاف در تعیین نقش و معطوف علیه واژه ، ناشی شده است. شیعه این واژه را عطف بر رؤوسکم گرفته و در نتیجه پا ها را نیز همانند سر مسح می کشند. اما اهل تسنن، ارجلکم را عطف بر أیدیکم گرفته، و در نتیجه می گویند پاها را نیز همانند دست ها باید شست. همین امر انگیزه ای شد تا علاوه بر بررسی ادله این دو دسته، به صحت و سقم و درجه اعتبار دلائل و شواهد دو طرف بپردازم. در این پژوهش، با بررسی نحوی نقش ارجلکم و معطوف علیه آن و نیز با بررسی شواهد هر دو طرف به این نتیجه رسیدم که برداشت شیعه از آیه وضو، که نتیجه آن مسح پاها می باشد با ادبیات عرب سازگار تر است.