مقاله تحلیل صرفی افعال سورة مبارکة طه

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد خانجانی
 • پایه :
 • پایه 1
 • 22 بازدید

  چکیده :

  با توجه به این که یکی از مهمترین منابع شریعت احکام الهی قرآن کریم میباشد لذا فهم آن ارتباط مستقیم و وثیق به پی بردن معنای واژه های آن دارد. برای رسیدن به آن مقصود نیازمند شناخت کامل مفردات آن است که در این بین، علوم ادبی و در بین این علوم، علم صرف نقش حیاتی ایفا می کند…


  دریافت مقاله تحلیل صرفی سوره طه