مقاله معطوف علیه "ارجلکم" در آیه وضو

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد محمدی
 • پایه :
 • پایه 1
 • 20 بازدید

  چکیده :

  شیعیان ، در وضو صورت و دستها را می شویند و سر و پاها را مسح می کشند. اما اهل تسنن ، فقط سر را مسح می کشند و پاها را نیز همانند صورت و دستها می شویند. این در آیه وضو » ارجلکم « اختلاف در انجام وضو از اختلاف در تعیین نقش و معطوف علیه واژه ، ناشی شده است. شیعه این واژه را عطف بر رؤوسکم گرفته و در نتیجه پا ها را نیز همانند سر مسح می کشند. اما اهل تسنن، ارجلکم را عطف بر أیدیکم گرفته، و در نتیجه می گویند پاها را نیز همانند دست ها باید شست. همین امر انگیزه ای شد تا علاوه بر بررسی ادله این دو دسته، به صحت و سقم و درجه اعتبار دلائل و شواهد دو طرف بپردازم. در این پژوهش، با بررسی نحوی نقش ارجلکم و معطوف علیه آن و نیز با بررسی شواهد هر دو طرف به این نتیجه رسیدم که برداشت شیعه از آیه وضو، که نتیجه آن مسح پاها می باشد با ادبیات عرب سازگار تر است.


  دریافت مقاله معطوف علیه “ارجلکم” در آیه وضو