مقاله تغييرات لفظی افعال غير سالم سُوَر کهف و اسراء

سال ورودی :
 • 1395
 • استاد راهنما :
 • استاد خانجانی
 • پایه :
 • پایه 1
 • 28 بازدید

  چکیده :

  علم صرف علمی است که از تغییرات در کلمات بحث میکند حال این تغییرات میتواند لفظی و برای رفع ثقالت یا معنوی و برای کسب معنای جدید باشد.شناخت تغییرات لفظی که شامل اعلال )تغییر حرف عله (تخفیف حرف همزه و ادغام در کلمات مضاعف میباشد دارای قواعدی است که در کتب مختلف با روشهای متفاوتی بیان شده است در این نوشتار علاوه بر بیان روشی عملی و جدید در تغییرات و تطبیق آن با کتب علمای متقدم و معاصر به بررسی افعال سُوَر مبارکه کهف و اسراء از حیث اجرای این قواعد و نیز بررسی ریشه و بیان معنای آن در ضمن آیه مورد نظر، بر اساس معاجم معتبر پرداخته شده است تا تسلط نسبی در مورد مهمترین اجزاء کلمه،یعنی فعل، حاصل گردد که سهم به سزایی در فهم کلام الهی و احادیث نبوی و علوی دارد.


  دریافت مقاله تغییرات لفظی افعال غیر سالم سُوَر کهف و اسراء