مقاله پایه دوم آقای سید محمد کاظم سجادی

سال ورودی :
  • 1395
  • پایه :
  • پایه 2
  • 3 بازدید

    چکیده :

    تلخیص کتاب”اراده؛بازبینی ودرمان ضعف آن،تلاش بربازیابی وقوت آن”مرتضی آقاتهرانی


    دریافت تلخیص کتاب”اراده؛بازبینی ودرمان ضعف آن،تلاش بربازیابی وقوت آن”مرتضی آقاتهرانی