مقاله

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد نجفی
 • پایه :
 • پایه 2
 • نویسنده :
 • علیرضا بامشاد
 • 13 بازدید

  چکیده :

  مسئله چیستی و حقیقت رزق از جمله مباحثی است که از دیرباز ذهن متکلمین مذاهب مختلف کلامی را به خود مشغول داشته است و این سؤال که چه رابطهای میان تلاش انسان و سعی او در کسب رزق از سوئی و رزاقیّت از سوی دیگر وجود دارد همواره در ذهن متکلمین وجود داشته است. آگاهی بر حقیقت و چیستی رزق تأثیر شگرفی در جهانبینی و ایدئولوژی انسانها و نوع نگاه آنها به کار و فعالیت و برنامهریزی اقتصادی دارد. در این اثر با جمعبندی و بهرهمندی از اقوال متکلمین و بررسی روایات باب به این نتیجه میرسیم که اولاً، انسان مأمور به تلاش است؛ ثانیاً، بعضی رزقها از جانب خداوند به همه انسانها تعلق میگیرد و برخی دیگر جز با تلاش و کوشش حاصل نمیگردد…


  دریافت مقاله حقیقت رزق