مقاله عزم و اراده؛ حقیقت و علل ضعف

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد عباسی
 • پایه :
 • پایه 3
 • نویسنده :
 • هادی سیاوش کیا
 • 32 بازدید

  چکیده :

  اراده نیرویی که عمل را در پی دارد و عمل که عدل ایمان است و یکی از دو بال رسیدن به کمال است باید از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. برای رسیدن به این مهم باید از عوامل تضعیف کننده اراده یعنی پیروی از هوای نفس، گناه، گوش کردن به تغنیات، راحت طلبی، اوهام، طول امل، هم نشین بی اراده، پرهیز کنیم و تقویتش نماییم با دوری از گناه و تقید به آداب و انجام دادن مستمر کاری و هم نشینی با افرادی با اراده های راسخ و کنار گذاشتن راحت طلبی. امروزه همه عوامل تضعیف دست به دست هم دادند تا انسان را از عمل باز دارند برای نمونه گسترش تغنیات و انس مردم با موسیقی از بارز ترین نمود های عصر حاضر است.


  دریافت مقاله عزم و اراده؛ حقیقت و علل ضعف