مقاله بحث اضافه

سال ورودی :
 • 1392
 • پایه :
 • پایه 3
 • نویسنده :
 • کریم عبادی
 • 21 بازدید

  چکیده :

  اعراب جزم مختص به فعل می باشد و اعراب جر مختص به اسم می باشد . یک از دو عنوان مجرور اسم مضاف الیه ات مضاف الیه نقش ۱ ترکیبی دارد اما مضاعف به خودی خود نقش ترکیبی ندارد و به سبب موقعیت آن در کلام اعراب می پذیرد که یا مقتدا می شود یا فاعل یا ضمیر یا نقش های نحوی دیگر.


  دریافت مقاله بحث اضافه