برچسب: کارگاه پژوهشی

سایر کارگاههای برگزار شده

کارگاههای دیگری که برخی از عناوین آنها را در اطلاعیه ها مشاهده می نمایید که مجموعا میتوان گفت برای تمامی گفت برای تمامی پایه ها، در حدود ۵۰ جلسه کارگاه های با عناوین پژوهشی برگزار گردیده است.

ادامه مطلب »