موضوع تلخیص کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام نوشته شهید مطهری