موضوع واکاوی تفاوت‌های حال و صفت از حیث معنوی در آیات قرآن