استاد راهنما استاد اسدپور

مقاله پایه ششم آقای فردین احمدی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

یکی از مباحث مهمّ و کاربردی در فلسفه مبحث اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت می باشد که از گذشته مورد توجه و محلّ نظر فلاسفه قرار گرفته است . در حوزه ی علوم اسلامی ، دیدگاه مرحوم علّامه در مسائل فلسفی دارای اهمیّت خاصّی است و آبشخور افکار فلسفی بسیاری از طلّاب همین دیدگاه های مرحوم علّامه طباطبایی می باشد .

مقاله پایه دوم آقای حامد زارعی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

علم منطق حافظ ذهن انسان از خطای فکری است. که در همین راستا ممیز حق از باطل خواهد بود؛ بنابراین مانع بروز خطا در علوم شده، و نیز در ارتباطات اجتماعی شایسته و عاقلانه انسان، نقش مهمی را ایفا می کند. این مطلب بیانگر احتیاج و نیازمندی بشر به این علم است.

مقاله پایه دوم آقای سیدمسعود عبداللهی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

آنچه در این تحقیق مورد مطالعه قرار داده شده است ، خلاصه ای از بحث های کثیریست من باب مناط صدق که فلاسفه قدیم و جدید درآن قلم فرسایی کردند.
آنچه بدان پرداخته شده است ملاک صحت یا عدم صحت یک قضیه است. فلاسفه ابتدا با تقسیم بندی قضایا به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه ، بحث را شروع میکنند ،سپس واقع و نفس الامر را تعریف و آن را بعنوان مناط صدق و کذب قضایا معرفی میکنند.