استاد راهنما استاد عامری

مقاله پایه دوم آقای محمد مهدی شبانی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

یقینا میدانیم اذا شرطیه یکی ادوات پراستعمال قرآن کریم است یعنی در ۳۷۷ موضع از آیات قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است و وجه تسمیه اذا به اذا شرطیه به این دلیل است اولا متضمن معنای شرط است دوما فقط بر سر جمله فعلیه داخل میشود و اکثرا بر فعل ماضی داخل میشود و سوما غالبا اذا ظرف یعنی مفعول فیه می آید و معنای مستقبل هم در خود دارد.