استاد راهنما استاد کریمی

مقاله پایه اول آقای هادی سیاوش کیا

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

با رجوع به منابع مربوطه درمیابیم که ثلاثی مجرد نیز همچون ثلاثی مزید معنا دارد. باب فَعَلَ به دلیل بیشمار بودن معانی مستعل در آن ضابطهمند نمیگردد اما مشهورترین معنای این باب مغالبه است. مغالبه یعنی غلبه کردن یکی بر دیگری در حدثی. باب فَعِلَ برای اَعراض که عبارت است از بیماریها، رنگها و… میاید. و باب فَعُلَ برای طبایع و مانند آن. تفاوت معانی ثلاثی مجرد و مزید در وجود حرف زائد در مزید است. معانی ثلاثی مزید معنای اضافه بر معنای ماده است اما در ثلاثی این گونه نیست.

مقاله پایه اول آقای مجتبی ایرجی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بحث ما در مورد معانی ابواب مفاعله،افتعال و تفاعل است.در باب مفاعله،افتعال و تفاعل دو امر وجود دارد،که مشارکت به وسیله این دو امر به موجود می آید.در باب مفاعله یکی از دو امر فاعل و دیگری مفعول است اما در باب تفاعل و افتعال دو امر ما مرفوع هستند و به آن ها فاعل اول و دوم میگویند.در این ابواب ما مشارکت صریح و مشارکت ضمنی داریم.مشارکت صریح مشارکتی است که فاعل نقش فاعلی خود را دارد و مفعول نقش مفعولی خود را دارد…

مقاله پایه اول آقای بهنام آذین

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

یکی از مباحث فراگیر در علم صرف تشخیص بناء وحروف اصلی کلمات است لذا ما بر آن شدیم تا در این نوشته با بیان علل تغییر کلمات و بهره گیری از قواعدی چند،این امر را برای محصلین سهولت بخشیم از این رو پژوهش را در قالب چهار فصل که بیان خواهد شد مهندسی کرده ایم؛