پذیرش

تیر ۲۷, ۱۳۹۸
3 بازدید

نام (نام)نام خانوادگی (نام)شماره همراهتاریخ تولدسال ورود به حوزه مهدیاصلانی عبدی۰۹۳۷۸۹۸۷۵۷۰۲۷/۱۱/۱۳۸۴۰۱/۰۶/۲۰۲۰ مجتبی قائمیمجتبی قائمی۰۹۱۳۹۰۳۸۲۶۹۱۱/۰۷/۱۳۸۰۰۱/۰۶/۱۴۰۲ جهانگیرجهازی۰۹۱۳۷۰۸۵۶۰۴۲۹/۰۷/۱۳۸۳۲۷/۰۶/۱۴۰۲ حسینپایا۰۹۳۹۳۳۵۴۵۰۳۲۳/۰۶/۲۰۰۶۱۵/۰۶/۲۰۲۱ امیدصابری۰۹۱۳۴۸۳۷۶۸۷۱۱/۱۰/۲۰۰۲۲۷/۰۶/۲۰۲۱ علی اصغر کریم آبادیعلی اصغر کریم آبادی۰۹۲۲۵۰۳۷۵۷۲۱۴/۰۴/۱۳۸۶۱۲/۰۶/۱۴۰۱ امیرمحمد فریدونیامیرمحمد فریدونی۰۹۳۵۷۲۹۳۵۰۲۰۳/۱۰/۲۰۰۳۰۱/۰۷/۲۰۲۰ علیجعفریان اردکان۰۹۱۳۷۶۰۹۷۴۷۱۸/۰۸/۲۰۰۶۰۶/۰۶/۲۰۲۲ محمدمهدیزارع زاده۰۹۱۳۳۴۲۷۱۹۴۱۵/۱۱/۲۰۰۷۱۵/۰۶/۲۰۲۱ محمد امینملایی۰۹۰۳۰۸۸۲۲۳۹۲۹/۱۲/۲۰۰۵۱۵/۰۶/۲۰۱۹ امیررضاسرجوئی زاده۰۹۳۰۵۱۸۰۹۶۱۲۱/۰۶/۲۰۰۲۲۱/۰۶/۲۰۰۲ امیرحسینیاوری۰۹۰۳۶۲۱۶۶۷۰۱۰/۰۶/۲۰۰۵۰۱/۰۲/۲۰۲۳ محمد مهدیخزاعی۰۹۰۱۹۰۶۸۲۶۰۰۵/۰۶/۲۰۲۴۰۱/۰۷/۲۰۲۳ مصطفیشکوری۰۹۱۵۶۴۲۵۹۷۶۲۳/۱۱/۲۰۰۵۰۱/۰۴/۲۰۲۲ آرشحریفی خاکی۰۹۳۰۵۱۲۳۰۲۳۲۴/۱۱/۲۰۰۷۲۱/۰۳/۲۰۲۲ مهدیهدایتی۰۹۱۰۰۵۵۵۵۴۷۱۵/۰۴/۲۰۰۴۰۱/۰۷/۲۰۲۲ احسانقلعه ئی۰۹۹۱۰۵۶۲۲۷۹۰۴/۰۵/۲۰۰۵۱۴/۰۶/۲۰۲۲ محمودفتاحی اردکانی۰۹۱۳۰۷۲۷۱۱۴۰۷/۰۳/۲۰۰۶۰۱/۰۶/۲۰۲۱ میلادکاوندی۰۹۳۸۵۵۶۲۴۲۷۱۴/۰۱/۲۰۰۴۱۶/۰۸/۲۰۲۲ علیکارگر شریف آباد۰۹۹۴۵۷۸۸۰۰۰۲۸/۰۸/۲۰۰۴۰۱/۰۶/۲۰۲۱ حسین انصاریاولین۰۹۰۲۶۴۲۵۲۹۰۰۷/۰۵/۲۰۰۴۱۶/۰۵/۲۰۲۴ مهدیشهاب الدینی۰۹۳۳۸۷۱۳۳۵۹۰۵/۰۷/۲۰۰۳۰۱/۰۷/۲۰۲۳ امیرحسینیاوری۰۹۰۳۶۲۱۶۶۷۰۱۰/۰۶/۲۰۰۵۰۱/۰۷/۲۰۲۳ […]

نام (نام)نام خانوادگی (نام)شماره همراهتاریخ تولدسال ورود به حوزه
مهدیاصلانی عبدی0937898757027/11/138401/06/2020
مجتبی قائمیمجتبی قائمی0913903826911/07/138001/06/1402
جهانگیرجهازی0913708560429/07/138327/06/1402
حسینپایا0939335450323/06/200615/06/2021
امیدصابری0913483768711/10/200227/06/2021
علی اصغر کریم آبادیعلی اصغر کریم آبادی0922503757214/04/138612/06/1401
امیرمحمد فریدونیامیرمحمد فریدونی۰۹۳۵۷۲۹۳۵۰۲03/10/200301/07/2020
علیجعفریان اردکان0913760974718/08/200606/06/2022
محمدمهدیزارع زاده۰۹۱۳۳۴۲۷۱۹۴15/11/200715/06/2021
محمد امینملایی0903088223929/12/200515/06/2019
امیررضاسرجوئی زاده0930518096121/06/200221/06/2002
امیرحسینیاوری0903621667010/06/200501/02/2023
محمد مهدیخزاعی0901906826005/06/202401/07/2023
مصطفیشکوری۰۹۱۵۶۴۲۵۹۷۶23/11/200501/04/2022
آرشحریفی خاکی0930512302324/11/200721/03/2022
مهدیهدایتی0910055554715/04/200401/07/2022
احسانقلعه ئی۰۹۹۱۰۵۶۲۲۷۹04/05/200514/06/2022
محمودفتاحی اردکانی0913072711407/03/200601/06/2021
میلادکاوندی0938556242714/01/200416/08/2022
علیکارگر شریف آباد0994578800028/08/200401/06/2021
حسین انصاریاولین0902642529007/05/200416/05/2024
مهدیشهاب الدینی0933871335905/07/200301/07/2023
امیرحسینیاوری0903621667010/06/200501/07/2023
حسینمرادی0993709638623/10/200001/07/2019
امیرمهدی لطیفی پلنگهامیرمهدی لطیفی پلنگه0910786983220/07/200301/05/2022
نام (نام)نام خانوادگی (نام)شماره همراهتاریخ تولدسال ورود به حوزه