سال ورودی 1393

مقاله پایه اول آقای آرمین رشیدی هروی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

دین اسلام با تمام عظمت و بزرگی اش و با تمام احکام و قواعدش برخی از چیزها را در اختیار خود انسان واگذار کرده که اگر انسان به خواست خود آنها را انجام موجبات رضایت خداوند را فراهم میکند مانند نماز شب که یک امر مستحبی است که انسان بخواهد آن را انجام میدهد و اگر هم نخواهد انجام نمیدهد.

مقاله پایه ششم آقای فردین احمدی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

یکی از مباحث مهمّ و کاربردی در فلسفه مبحث اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت می باشد که از گذشته مورد توجه و محلّ نظر فلاسفه قرار گرفته است . در حوزه ی علوم اسلامی ، دیدگاه مرحوم علّامه در مسائل فلسفی دارای اهمیّت خاصّی است و آبشخور افکار فلسفی بسیاری از طلّاب همین دیدگاه های مرحوم علّامه طباطبایی می باشد .