سال ورودی 1394

مقاله پایه اول آقای هادی سیاوش کیا

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

با رجوع به منابع مربوطه درمیابیم که ثلاثی مجرد نیز همچون ثلاثی مزید معنا دارد. باب فَعَلَ به دلیل بیشمار بودن معانی مستعل در آن ضابطهمند نمیگردد اما مشهورترین معنای این باب مغالبه است. مغالبه یعنی غلبه کردن یکی بر دیگری در حدثی. باب فَعِلَ برای اَعراض که عبارت است از بیماریها، رنگها و… میاید. و باب فَعُلَ برای طبایع و مانند آن. تفاوت معانی ثلاثی مجرد و مزید در وجود حرف زائد در مزید است. معانی ثلاثی مزید معنای اضافه بر معنای ماده است اما در ثلاثی این گونه نیست.

مقاله پایه اول آقای محمدرضا محمودی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

با بررسی این واژه با واژه‌های (شهوت، مَوَدَّت، هَوَی) می‌خواهیم با معانی این واژگان و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها بیشتر آشنا شویم تا در فهم دقیق آیات قرآن کمک رسان ما باشند. برای رسیدن به این هدف، ابتداءً این واژگان را در پنج کتاب لغت (مصباح المنیر، التحقیق،‌ مفردات الفاظ قرآن، مقاییس اللغه و العین) مورد بررسی قرار دادیم و سپس تک تک این واژگان را از نظر صرفی تحلیل نمودیم و در آخر آن‌ها را در سه کتاب تفسیری (المیزان، نمونه و نور) مورد بررسی قرار دادیم.

مقاله پایه اول آقای مجتبی ایرجی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بحث ما در مورد معانی ابواب مفاعله،افتعال و تفاعل است.در باب مفاعله،افتعال و تفاعل دو امر وجود دارد،که مشارکت به وسیله این دو امر به موجود می آید.در باب مفاعله یکی از دو امر فاعل و دیگری مفعول است اما در باب تفاعل و افتعال دو امر ما مرفوع هستند و به آن ها فاعل اول و دوم میگویند.در این ابواب ما مشارکت صریح و مشارکت ضمنی داریم.مشارکت صریح مشارکتی است که فاعل نقش فاعلی خود را دارد و مفعول نقش مفعولی خود را دارد…

مقاله پایه ششم آقای هادی سیاوش کیا

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بنابر آمار رسمی در سال ۰۹۹۱ روزی ۰۱۱۱ مورد سقط جنین قانونی ) ۰۱ برابر فوتی های رانندگی( صورت گرفته است. یعنی روزی ۰۱۱۱ مادر باردار با در دست داشتن برگه ای که اجازه سقط جنین را به آنها داده است به یکی از مراکز قانونی این امر مراجعه میکنند. غالب این موارد با تایید پزشک صورت میگیرد…

مقاله پایه ششم آقای بهنام آذین

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بنا به اینکه امر قضاوت یکی از مباحث ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، لذا شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح و مورد بحث بوده است