پایه 6

مقاله پایه ششم آقای محمدعلی ارسطا

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

یکی از مهم ترین موضوعاتی که بشر همواره با آن روبرو بوده است مسئله مرگ اطرافیان و چشیدن داغ از دست دادن عزیزان است. غالب افرادی که مبتلا به داغ درگذشت عزیزان خود می‌شوند، سوالاتی در این زمینه برایشان ایجاد می‌شود. این سوالات در اکثر موارد باعث سردرگمی و تحیر در مقام عمل و در برخی اوقات موجب افسردگی، تزلزل اعتقادی و بدبینی نسبت به دین می‌گردد. بنابراین پاسخ به این مسائل به صورت مستدل و قابل فهم برای عموم جامعه ضروری است.

مقاله پایه ششم آقای محمد جواد صحراپیما

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

کتاب  عقل و جهل اصول کافی که متضمن مهم ترین احادیث وارده از اهل بیت در تبیین جایگاه  عقل  و حقیقت آن است  به نوعی مهم ترین  منبع مطالعاتی  در این زمینه است و  فهم جایگاه عقل در نزد اهل بیت علیه السلام و مفهوم آن بدون استفاده از احادیث این کتاب ممکن نیست. از طرفی وجود جریانات مختلف  با دواعی مختلف برای تحریف و تدلیس و حتی  جعل احادیث در زمینه های مختلف  مانعی برای اعتماد  مستقیم و بدون  تحقیق  نسبت به احادیثی است  زمانی در حدود ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰سال از عصر صدور آن می‌گذرد. در اینجاست که  ضرورت اعتبار سنجی احادیث و به خصوص  احادیث کتاب مورد نظر این تحقیق در اصول کافی شریف نمایان  می‌شود.  در این تحقیق با روش کتابخانه‌ای در میان منابع رجالی و حدیثی اطلاعات مورد نیاز گرداوری شده و با دو شیوه و سبک اصلی در اعتبارسنجی احادیث یعنی سبک وثاقت راوی و وثاقت صدوری، به بررسی اعتبار روایات این باب می‌پردازیم.

مقاله پایه ششم آقای هادی سیاوش کیا

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بنابر آمار رسمی در سال ۰۹۹۱ روزی ۰۱۱۱ مورد سقط جنین قانونی ) ۰۱ برابر فوتی های رانندگی( صورت گرفته است. یعنی روزی ۰۱۱۱ مادر باردار با در دست داشتن برگه ای که اجازه سقط جنین را به آنها داده است به یکی از مراکز قانونی این امر مراجعه میکنند. غالب این موارد با تایید پزشک صورت میگیرد…

مقاله پایه ششم آقای محمدرضا معصوم پرست

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

هر مجموعه‌ای برای پیشبرد خود به قوانین نیاز دارد. هر چه این مجموعه بزرگ‌تر و پیچیده‌تر باشد، قوانین آن نیز بایستی همه جانبه باشد. زندگی انسان پیچیدگی زیادی دارد و این زندگانی به قوانین و احکامی نیازمند است که شامل تمامی چرخ‌دنده‌ها این سیستم شود. قانون‌گذار این قوانین نیز باید شخصی آگاه به تمامی زیر مجموعه‌ها و اعضای آن باشد.

مقاله پایه ششم آقای محمد جواد موگویی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

به طور کلی شبهات مطرح شده در باب خمس در دو دسته شبهات پیرامون ادله خمس و شبهاتی خار ج از ادله خمس مطر ح می گردد. هدف این مقاله بررسی هر دو دسته شبهات با نگاهی به آثار خمس می باشد.خواننده مقاله پس از مطالعه آن به پاسخ این شبهات و تعدادی از آثار خمس دست می یابد.

مقاله پایه ششم آقای فردین احمدی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

یکی از مباحث مهمّ و کاربردی در فلسفه مبحث اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت می باشد که از گذشته مورد توجه و محلّ نظر فلاسفه قرار گرفته است . در حوزه ی علوم اسلامی ، دیدگاه مرحوم علّامه در مسائل فلسفی دارای اهمیّت خاصّی است و آبشخور افکار فلسفی بسیاری از طلّاب همین دیدگاه های مرحوم علّامه طباطبایی می باشد .